Ene 23

El Tribunal Arbitral del COEIC resol el seu primer cas

Tag: Informática Legal,La ProfesiónJoaquim Anguas @ 12:04 pm

En dates recents el Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya ha dictat el seu primer laude; el primer d’un Tribunal Arbitral en Informàtica a Espanya.

Des de la seva creació en abril de 2005, nombroses empreses han confiat en la solvència, independència i imparcialitat del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya per a dirimir possibles controvèrsies en els seus contractes de Tecnologies de la Informació, incloent a tal efecte la corresponent clàusula arbitral en els mateixos.

No ha sigut fins a aquest primer cas, però, que s’ha requerit al tribunal per a resoldre un conflicte al respecte, sent aquest un cas d’entitat, amb un import en litigi de 1.200.000€.

El Tribunal, format per tres membres, entre els que em trobo, ha tingut en consideració més de 1.500 pàgines de documentació i ha aconseguit un laude que està sent executat voluntàriament en tant sols 4 mesos d’actuació arbitral, tot i que els terminis processals han estat en suspens durant quasi 2 mesos degut a una qüestió prejudicial penal elevada per una de les parts.

A més d’una major celeritat i agilitat respecte a la justícia ordinària i de la complerta confidencialitat respecte a les parts i l’objecte del conflicte que son característiques de qualsevol arbitratge, cal destacar que ha sigut innecessària la intervenció de perits, doncs sent els àrbitres experts en la matèria, han pogut comprendre la controvèrsia per si mateixos, amb l’estalvi econòmic que això representa, redundant aquest fet, a més, en una major justícia i qualitat tècnica de la decisió arbitral.

Sobre el Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

El Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya es una institució pública catalana i independent, creada per la Llei 3/2001 del Parlament de Catalunya. Aglutina als i les Enginyers/es en Informàtica, els representa, organitza, protegeix i millora, vetllant per un adequat exercici de la professió.

El Col•legi té la ferma voluntat d’ésser un referent dins del sector a Catalunya, oferint sempre la solvència que li donen la seva independència i la professionalitat dels seus integrants.

El Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya, guiat pels objectius de garantía i servei pels que va ser creat pel Parlament de la Generalitat de Catalunya, i aprofitant l’experiència obtinguda amb el servei de peritatges que ofereix des de la seva creació, ha impulsat dues iniciatives per a reduir els conflictes o l’impacte dels mateixos en el sector: la coordinació i direcció del llibre “Manual de Gestió i Contractació Informàtica” i la creació a l’abril de 2005 del Tribunal Arbitral.

Mentre que la primera iniciativa cerca evitar que es produeixin conflictes en la contractació informàtica, la segona ofereix una via idònia de resolució dels mateixos quan són inevitables.

L’arbitratge és una forma de resolució de conflictes alternativa a la justícia ordinària que es caracteritza per una major agilitat, flexibilitat i economia. En el cas del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya l’arbitratge institucional d’equitat que ofereix minimitza, a més, aspectes criticats del arbitratge, como la possible parcialitat dels àrbitres, fent valer la seva independència i solvència per a obtenir la major imparcialitat i qualitat dels laudes dictats.

La rapidesa i agilitat no resten fermesa als laudes, que a l’empara de la Llei d’Arbitratge 60/2003 de 23 de desembre de 2003, obtenen la força d’una sentència ferma, esdevenint “cosa jutjada” un cop exhaurits els terminis d’impugnació que marca la mateixa llei, sent únicament anul•lables per motius formals mitjançant recurs davant l’Audiència Provincial.

Sent a més els àrbitres experts en la matèria, es fa innecessària la participació de perits en la majoria dels casos, cosa que afavoreix una major economia, qualitat tècnica i justícia dels laudes.

Per a sotmetre’s a l’arbitratge institucional d’equitat del Tribunal Arbitral del Col•legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya cal incloure en la contractació la seva clàusula arbitral, o en el seu defecte, poden ambdues parts sotmetre’s al mateix de forma voluntària a posteriori inclús un cop descobert el conflicte.

Per a més informació veure els seus estatus i reglament.